Privacy Policy

ДСД СПАЙ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: https://Sledene.com 

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско и европейското законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт Sledene.com

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на Sledene.com и има регистрация на в платформата на магазина. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни – Sledene.com , за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

ДСД СПАЙ ЕООД („Електронен магазин Sledene.com”,  „Магазинът”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203309897, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София 1784, ул. проф. Атанас Иширков No 22А, телефон +359878967564, или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт.

Какво са лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ДСД СПАЙ ЕООД не обработва такава информация за Вас.

Магазин Sledene.com събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на магазина. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Групата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на магазина. По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които ДСД СПАЙ ЕООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на ДСД СПАЙ ЕООД и предоставяте информация на Дружеството.

1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

1.1. В зависимост от конкретните цели и основания: ДСД СПАЙ ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на магазина и клиента:

При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни,  купуване продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

1.2 За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

1. 3 Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, сума на покупката и честота на извършваните покупки;

1.4 За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

1.5 Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само името ви, телефонния ви номер, email адреса ви.

1.6 За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени, адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;

2. Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за ДСД СПАЙ ЕООД са:

2.1 Дейности по управление не електронния ни магазин:

2.2 Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на ДСД СПАЙ ЕООД на основание сключването на договор;

2.3 Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

2.4 Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение затова;

2.5 Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:

2.6 Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

2.7 Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие. Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата, или като ни изпратите имейл с искането си на office (at) Sledene.com

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни. Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики. Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на ДСД СПАЙ ЕООД.

3. Друг вид обработвана информация:

3.1 Гласов запис на телефонните разговори, инициирани от наш оператор от контактен център при потвърждение на поръчки или услуги или сключване на договор от разстояние. Ако извършваме такъв запис, ние информираме за това клиента своевременно или чрез автоматично гласово съобщение;

3.2 IP адрес при посещение на уебсайта ни;

3.3 Информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове, електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;

3.4 Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

4.1 Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за покупка на продукт се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;

4.2 Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

4.3 ДСД СПАЙ ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупка на стоки и/или предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

4.4 Запис на глас – телефонните разговори (ако се записват) – 2 години от провеждане на разговора

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ДСД СПАЙ ЕООД 

При определени обстоятелства, имате права съгласно приложимите закони за защита на личните дани и във връзка с вашите лични данни. Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля, изберете свържете се с нас чрез контактната форма:

 

5.1 Право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричани “искане за достъп на субекта на данните”). Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.

5.2. Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

5.3. Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези: а) ако искате да докажем точността на данните; б) когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

5.4. Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж, по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни.

5.5. Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя ваше право на възражение.

5.6. Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали , за да сключим договор с Вас.

Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

Обикновено не се изисква такса: Нямате задължение за плащане на такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.

Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на един месец от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще Ви държим в течение. Освен това, имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни. Преди да подадете жалба до Комисията за зашита на личните данни, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим. Моля, обърнете се към нашия Oтдел за поверителност, като използвате формата за контакт.

6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ДСД СПАЙ ЕООД и какви са последиците от това

6.1 За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, Магазинът се нуждае от определени данни. Непредоставянето на следните данни препятства възможността Магазинът да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

6.1.1 Две имена, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

7. Разкриване на лични данни В дадени случаи

ДСД СПАЙ ЕООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на ДСД СПАЙ ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяне или усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. За случаите, в които ДСД СПАЙ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на услугу (например куриерски), Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори. Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – ДСД СПАЙ ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

8. Трансфер в трети страни ДСД СПАЙ ЕООД не прехвърля данните Ви извън в трети страни извън ЕС като правило.

9. Защита на личната информация 

Електронен магазин Sledene.com взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

9.1. Как работят защитите HTTPS и SSL

HTTPS сигнализира браузъра да използва кодиращ SSL/TLS слой, за да предпази трафика на данни. SSL/TLS слоят е специално пригоден за HTTPS, като осигурява защита, дори ако само едната страна на съобщението е заверена. Такъв е случаят с HTTP транзакциите по интернет, където обикновено само сървърът е удостоверен с цифров сертификат. SSL сертификатът печели доверието на потребителите и им осигурява сигурност и спокойствие при въвеждане на конфиденциална информация във вашия сайт.  SSL (Secure Socket Layer) е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител).

Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане. Когато публикувате в чат стаи или социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи. Всички служители на ДСД СПАЙ ЕООД  са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си. За случаите, в които ДСД СПАЙ ЕООД  споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на куриерски услуги, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

10. Деца

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на ДСД СПАЙ ЕООД , свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

11. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Facebook

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на предприятието Facebook. Facebook е социална мрежа. Социалната мрежа е място за социални срещи в Интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Facebook позволява на потребителите на социални мрежи да включат създаването на частни профили, да качват снимки и да осъществяват мрежа чрез заявки на приятели. Оперативната компания на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ако човек живее извън Съединените щати или Канада, администраторът е Facebook Ireland Ltd. 4 GRAND CANAL SQUARE , GRAND CANAL HARBOUR , D2 Dublin IRELAND. При всяко извикване на една от отделните страници на този интернет уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент Facebook (plug-in за Facebook), уеб браузърът на информационната технология на субектът на данни автоматично се подканя да изтегли показването на съответния Facebook компонент от Facebook чрез компонента Facebook. Преглед на всички приставки във Facebook може да намерите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/. По време на тази техническа процедура Facebook е уведомен за това, кой конкретен под-сайт на нашия уебсайт е бил посетен от субекта на данните. Ако субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook, Facebook открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните – и за целия период на пребиваване на нашия интернет сайт – кой конкретен подстраница на нашата интернет страница беше посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Facebook и се асоциира със съответния профил в Facebook на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на Facebook, интегрирани в нашия уебсайт, напр. бутон “Подобно” или ако субектът на данни подаде коментар, тогава Facebook съответства на тази информация с личната потребителска сметка в Facebook на субекта на данните и съхранява личните данни. Facebook винаги получава, чрез компонента Facebook, информация за посещение на нашия уебсайт от субекта на данните, когато обектът на данните е влязъл едновременно в Facebook по време на извикването на нашия уебсайт. Това се осъществява независимо от това дали субектът на данни кликне върху компонента Facebook или не. Ако такова предаване на информация на Facebook не е желателно за субекта на данните, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя акаунт във Facebook преди да се обади на нашия уебсайт. Насоките за защита на личните данни, публикувани от Facebook, които са на разположение на адрес https://facebook.com/about/privacy/, предоставят информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Освен това се обяснява какви възможности за настройка Facebook предлага, за да защити поверителността на субекта на данните. Освен това са налице различни опции за конфигуриране, които позволяват премахването на предаването на данни във Facebook. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данните, за да елиминират предаването на данни във Facebook.

12. Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Google Analytics (с функция за анонимност)

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента на Google Analytics (с функцията анонимност). Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането, събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за уеб анализ събира данни за уебсайта от който е дошло дадено лице (така нареченият препращач), кои подстраници са били посетени или колко често и за каква продължителност е била гледана подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уебсайта и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата. Операторът на компонента на Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. За уеб анализите чрез Google Analytics администраторът използва приложението “_gat.anonymizeIp”. С помощта на това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се съкращава от Google и се анонимира при достъпа до уебсайтовете ни от държава-членка на Европейския съюз или от друга договаряща държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Целта на компонента на Google Analytics е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, за да оцени използването на уебсайта ни и да предоставя онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове и да предоставя други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас. Google Analytics поставя “бисквитка” в информационната технология на субекта на данните. По-подробна информация за “бисквитките” може да прочетете тук в нашата Политика за използване на бисквитки. С настройката на “бисквитката” Google може да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до една от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично ще изпраща данни през Компонент на Google Analytics за целите на онлайн рекламирането и уреждането на комисионни на Google. По време на тази техническа процедура предприятието Google придобива знания за лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Google, наред с другото, за да разбере произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създаде комисионни. “Бисквитката” се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, както и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, ще бъдат предадени на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни. Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на “бисквитките” чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройванет Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на “бисквитките” чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на “бисквитките”. Такава корекция на използвания интернет браузър също би попречила на Google Analytics да зададе “бисквитка” в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, “бисквитките”, които вече се използват от Google Analytics, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми. Освен това субектът на данни има възможност да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Analytics, което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността за изключвате такива. За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавката на браузъра под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Тази добавка в браузъра указва на Google Analytics чрез JavaScript, че всички данни и информация за посещенията на интернет страници може да не се предават в Google Analytics. Инсталирането на добавките в браузъра се счита за възражение на Google. Ако системата за информационни технологии на субекта на данните по-късно бъде изтрита, форматирана или новоинсталирана, тогава субектът на данните трябва да преинсталира добавките на браузъра, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката на браузъра бе деинсталирана от субекта на данните или от друго лице, което може да се припише на сферата им на компетентност или е деактивирано, е възможно да се извърши преинсталиране или повторно активиране на добавките в браузъра. Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на данните могат да бъдат извлечени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ и в http://www.google.com/analytics/terms /us.html. Google Analytics е допълнително обяснен под следната връзка https://www.google.com/analytics/.

13. Защита на данните относно прилагането и използването на ремаркетинг от Google На този уебсайт администраторът е интегрирал услугите за ремаркетинг на Google. Ремаркетингът на Google е функция на Google AdWords, която позволява на дадено предприятие да показва реклами на потребители на интернет, които преди това са пребивавали на интернет страницата на предприятието. Интегрирането на ремаркетинга в Google следователно позволява на предприятието да създава потребителска реклама и по този начин показва подходящи реклами на заинтересовани потребители на интернет. Операторската компания на услугите за ремаркетинг на Google е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Целта на ремаркетинга в Google е вмъкването на реклами, свързани с интереса. Ремаркетингът на Google ни позволява да показваме реклами в мрежата на Google или на други уебсайтове, които се основават на индивидуалните нужди и отговарят на интересите на интернет потребителите. Ремаркетингът на Google задава “бисквитка” в информационната технология на субекта на данните. Дефиницията на “бисквитките” е обяснена по-горе. С настройката на “бисквитката” Google дава възможност за разпознаване на посетителя на нашия уеб сайт, ако той извика последователни уеб страници, които също са част от рекламната мрежа на Google. При всяко повикване до интернет сайт, на който услугата е интегрирана от ремаркетинга на Google, уеб браузърът на субекта на данни се идентифицира автоматично с Google. По време на тази техническа процедура Google получава лична информация, като например IP адреса или поведението на сърфиращия потребител, които Google използва, inter alia, за вмъкване на реклами, свързани с интереси. “Бисквитката” се използва за съхраняване на лична информация, напр. интернет страниците, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато посещаваме нашите интернет страници, личните данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни. Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на “бисквитките” чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на “бисквитките”. Такава корекция на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе “бисквитка” на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, “бисквитките”, които вече се използват от Google, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми. Освен това, субектът на данни има възможност да възразява срещу рекламирането въз основа на интереси от Google. За тази цел субектът на данните трябва да извика връзката към www.google.de/settings/ads и да направи желаните настройки за всеки интернет браузър, използван от субекта на данните. Допълнителна информация и действителните разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат извлечени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

14. Защита на данните относно прилагането и използването на Google AdWords

На този уебсайт администраторът е интегрирал Google AdWords. Google AdWords е услуга за рекламиране в интернет, която позволява на рекламодателя да поставя реклами в резултатите от търсенето с Google и рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодателя предварително да определи конкретни ключови думи, с помощта на които се показва само реклама в резултатите от търсенето с Google, когато потребителят използва търсещата машина, за да извлече резултат от търсенето, свързано с ключови думи. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват на подходящи уеб страници, като се използва автоматичен алгоритъм, като се отчитат предварително дефинираните ключови думи. Оперативната компания на Google AdWords е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ. Целта на Google AdWords е популяризирането на уебсайта ни чрез включването на съответна реклама в уебсайтовете на трети страни и в резултатите от търсенето на търсачката Google и вмъкване на реклами от трети страни на нашия уеб сайт. Ако даден субект на данни стигне до уебсайта ни чрез реклама от Google, в системата за информационни технологии на субекта на данни се подава “бисквитка” за преобразуване чрез Google. Дефиницията на “бисквитките” е обяснена по-горе. Бисквитката за преобразуване губи своята валидност след 30 дни и не се използва за идентифициране на субекта на данните. Ако “бисквитката” не е изтекла, “бисквитката” за преобразуване се използва, за да провери дали определени под-страници, например кошчето за пазаруване от онлайн магазинна система, са били извикани на нашия уебсайт. Чрез “бисквитката” за преобразуване Google и администраторът могат да разберат дали човек, който е достигнал до реклама от AdWords на нашия уеб сайт, е генерирал продажби, т.е. е извършил или е отменил продажбата на стоки. Данните и информацията, събрани чрез използването на “бисквитката” за преобразуване, се използват от Google, за да създават статистически данни за посещенията за нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещенията се използват, за да се определи общият брой потребители, които са били показвани чрез реклами от AdWords, за да се установи успехът или неуспеха на всяка реклама от AdWords и да се оптимизират рекламите ни в AdWords в бъдеще. Нито нашата компания, нито други рекламодатели в Google AdWords получават информация от Google, която може да идентифицира субекта на данните. Бисквитката за конвертиране съхранява лична информация, напр. интернет страниците, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато посещаваме нашите интернет страници, личните данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни. Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на “бисквитките” от нашия уебсайт, както е посочено по-горе, посредством съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на “бисквитките”. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да постави “бисквитка” за преобразуване в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, зададена от Google AdWords “бисквитка” може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Субектът на данните има възможност да се противопостави на рекламата, основана на интереси на Google. Следователно, субектът на данните трябва да има достъп от всеки браузър, използващ връзката www.google.de/settings/ads, и да зададе желаните настройки. Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на данните могат да бъдат извлечени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

15. Правно основание за обработката

Чл. 6, параграф 1, буква б) GDPR служи като правно основание за обработка на операции, за които получаваме съгласие за конкретна цел на обработка. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или за предоставянето на друга услуга, обработката е въз основа на член 6, параграф 1, буква а). b GDPR. Същото се отнася и за такива операции по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Дали нашата компания подлежи на правно задължение, с което се изисква обработка на лични данни, например за изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) c GDPR. В редки случаи обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител е бил ранен в нашата компания, а името, възрастта, данните за здравно осигуряване или друга важна информация би трябвало да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработването ще се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) d GDPR. На последно място, операциите по усъвършенстване могат да се основават на член 6, параграф 1, буква б). Това правно основание се използва за обработка на операции, които не са обхванати от нито едно от посочените по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните интереси на нашето дружество или на трета страна, освен когато такива интереси са пренебрегнати от интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни. Подобни операции по усъвършенстване са особено допустими, защото са специално посочени от европейския законодател. Той счита, че може да се приеме легитимен интерес, ако субектът на данните е клиент на администратора (съображение 47, изречение 2, GDPR).

Последна редакция 24.05.2018г